TK eBay Seller USA – Đã gỡ SUS (Limit 500-1000 items/25000$) – Bảo hành đang nhập tài khoản thành công.

1.200.000

 • Thông tin:

  • Tạo bằng thông tin USA
  • Tuổi tài khoản từ 1 tháng trở lên
  • Limit 500-1000 items/25000$
  • Giao kèm IP (vps, proxy)

  Giao Hàng:

  • Đăng nhập ( Email, Ebay), Thông tin đăng kí tài khoản ( Tên, địa chỉ, DOB, mail EB, mật khẩu, số phone), IP (USA) hạn trong khoảng 1 tháng – có thể gia hạn.

  Bảo hành: đang nhập tài khoản thành công.

Hết hàng